اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اکبر دهخدا
علی اکبر دهخدا
علی اکبر دهخدا
آثار موجود در کتابخانه
دیوان دهخدا ۱. دیوان دهخدا
سرشناسه: علی اکبر دهخدا
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
کتاب پایا، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.، به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
انتشارات تیراژه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
انتشارات تیراژه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۶ش.
امثال و حکم ۲. امثال و حکم
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۱ش.، 4 جلد
مقالات دهخدا ۳. مقالات دهخدا
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
انتشارات تیراژه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
۴. چرند و پرند
به کوشش: اکبر مرتضی پور
عطارد، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
لغت نامه دهخدا ۵. لغت نامه دهخدا
نامه‌های سیاسی دهخدا ۶. نامه‌های سیاسی دهخدا
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
ویراستاری و مقدمه:
برهان قاطع ۷. برهان قاطع (مقدمه)
سرشناسه: محمد حسین بن خلف برهان
نویسنده: محمدحسین تبریزی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۷ش.، 5 جلد، با تعلیق: محمد معین، به کوشش: محمد معین
آثاری درباره علی اکبر دهخدا:
یاد آر زِ شمع مرده یاد آر ۱. یاد آر زِ شمع مرده یاد آر
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، به اهتمام: سحر مازیار