اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال الدین کزازی
جلال الدین کزازی
آثار موجود در کتابخانه
۱. بیکران سبز
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۲. زیباشناسی سخن پارسی
سرشناسه: جلال الدین کزازی
نشر مرکز،کتاب ماد، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
۳. رویا، حماسه، اسطوره
نشر مرکز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترجمانی و ترزبانی ۴. ترجمانی و ترزبانی
کندوکاوی در هنر ترجمه
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۵. از گونه ای دیگر
جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران
نشر مرکز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
نامه باستان ۶. نامه باستان
ترجمه:
۷. توانهای نهایی در آدمی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
ویراستاری و مقدمه:
قطره ای از دریا ۸. قطره ای از دریا (مقدمه)
نویسنده: عماد خراسانی
قطره ای از دریا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، خطاط: فتحعلی واشقانی فراهانی