اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی ثاقب فر
مرتضی ثاقب فر
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
دین مهر در جهان باستان ۱. دین مهر در جهان باستان
سرشناسه: کنگره‌ مهرشناسی‌ (دومین‌: ۱۹۷۵م‌ = ۱۳۵۴: تهران‌)
انتشارات توس، تهران، ۱۳۸۵ش.
۲. سرزمین ایران
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۳. مردم ایران
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
از ایران زردشتی تا اسلام ۴. از ایران زردشتی تا اسلام
مطالعاتی‌ درباره‌ تاریخ‌ دین‌ و تماس‌های‌ میان‌ فرهنگی‌
ققنوس، تهران، ۱۳۸۶ش.
۵. یونانیان و بربرها
روی‌ دیگر تاریخ‌
به کوشش: محسن باقرزاده
نویسنده: امیرمهدی بدیع
مترجم: قاسم صنعوی
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، تهران، ۱۳۸۳ش.، 15 جلد، مقدمه جلد 15: دکتر ژاله آموزگار