اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر عباس زریاب خوئی
دکتر عباس زریاب خوئی
دکتر عباس زریاب خوئی
آثار موجود در کتابخانه
برگزیده روضة الصفا ۱. برگزیده روضة الصفا
سرشناسه: محمد بن خاوند شاه میر خوند
• روضة الصفا، انتشارات علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
سیره رسول الله از آغاز تا هجرت ۲. سیره رسول الله از آغاز تا هجرت
بزم آورد ۳. بزم آورد
شصت مقاله درباره تاریخ، فرهنگ و فلسفه
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
بزم آوردی دیگر ۴. بزم آوردی دیگر
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده ۵. نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
سرشناسه: ادوارد گرانویل براون
به کوشش: استاد ایرج افشار
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
ترجمه:
دریای جان ۶. دریای جان (مترجم جلد 1)
سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
مترجم: مهرآفاق بایبردی
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
تاریخ فلسفه ۷. تاریخ فلسفه
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۵۷ش.
لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر) ۸. لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر)
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۱ش.
ویراستاری و مقدمه:
ارج نامه ایرج ۹. ارج نامه ایرج (ویراستاری)
به‌ پاس‌ نیم‌ قرن‌ سوابق‌ درخشان‌ فرهنگی‌ و دانشگاهی‌ استاد ایرج‌ افشار
به کوشش: محسن باقرزاده
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، ویراستار: استاد محمدتقی دانش پژوه