اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
آثار موجود در کتابخانه
۱. رسالة الطیر
منطق المشرقیین و القصیدة المزدوجة فی المنطق ۲. منطق المشرقیین و القصیدة المزدوجة فی المنطق
۳. القانون فی الطب
معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن ۴. معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن
رگ شناسی ۵. رگ شناسی
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد مشکوة، با تعلیق: محمد مشکوة، مصحح: محمد مشکوة
پنج رساله ۶. پنج رساله
سرشناسه: محمد بن ابراهیم ابن سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: احسان یارشاطر، با تعلیق: احسان یارشاطر، مصحح: احسان یارشاطر
طبیعیات دانشنامه علائی ۷. طبیعیات دانشنامه علائی
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد مشکوة، با تعلیق: محمد مشکوة، مصحح: محمد مشکوة
رساله جودیه ۸. رساله جودیه
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
دانشگاه بو علی سینا، همدان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمود نجم آبادی، با تعلیق: محمود نجم آبادی، مصحح: محمود نجم آبادی
رساله نفس ۹. رساله نفس
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، محقق: موسی عمید، با مقدمه: موسی عمید، مصحح: موسی عمید
ظفرنامه ۱۰. ظفرنامه
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: غلامحسین صدیقی، با تعلیق: غلامحسین صدیقی، مصحح: غلامحسین صدیقی
الهیات دانشنامه علایی ۱۱. الهیات دانشنامه علایی
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد معین، مصحح: محمد معین
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات ۱۲. رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با تعلیق: موسی عمید، مصحح: موسی عمید
النجاة فی الحکمة المنطقیة و الطبیعیة و الالهیة ۱۳. النجاة فی الحکمة المنطقیة و الطبیعیة و الالهیة
مرتضوی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.
النجاة من الغرق فی بحر الضلالات ۱۴. النجاة من الغرق فی بحر الضلالات
المبدا و المعاد ۱۵. المبدا و المعاد
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، اشراف: دکتر مهدی محقق، به کوشش: عبد الله نورانی
۱۶. الشفاء
الاشارات و التنبیهات ۱۷. الاشارات و التنبیهات
• شرح کتاب الاشارات و التنبیهات، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: محمد عمادی حائری
التعلیقات ۱۸. التعلیقات
قراضه طبیعیات ۱۹. قراضه طبیعیات
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: غلامحسین صدیقی، با تعلیق: غلامحسین صدیقی، مصحح: غلامحسین صدیقی
رساله منطق ۲۰. رساله منطق
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد معین و محمد مشکوة، با تعلیق: محمد مشکوة، مصحح: محمد معین و محمد مشکوة
خطبة التمجید ۲۱. خطبة التمجید
• رباعیات حکیم خیام، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: عبدالباقی گولپینارلی، با تعلیق: عبدالباقی گولپینارلی
رسالة الحدود ۲۲. رسالة الحدود