اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احسان یارشاطر
احسان یارشاطر
آثار موجود در کتابخانه
راهنمای کتاب ۱. راهنمای کتاب
به کوشش: استاد ایرج افشار
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، 21 جلد، مدیر مسئول: استاد ایرج افشار
۲. The Persian Presence in the Islamic World
تصحیح و تحقیق:
پنج رساله ۳. پنج رساله (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
ویراستاری و مقدمه:
دانشنامه ایران و اسلام ۴. دانشنامه ایران و اسلام (ویراستاری)
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، تهران، -۱۱۱۴ ۱۰ش.، 10 جلد
نشریات:
۱. راهنمای کتاب (صاحب امتياز)
مجله زبان و ادبیات و تحقیقات ایران شناسی و انتقاد کتاب
همچنین نگاه کنید
راهنمای کتاب راهنمای کتاب (صاحب امتياز)