اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامحسین صدیقی
غلامحسین صدیقی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
ظفرنامه ۱. ظفرنامه (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.
قراضه طبیعیات ۲. قراضه طبیعیات (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
ویراستاری و مقدمه:
۳. اصول حکومت آتن (مقدمه)