اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد معین
محمد معین
آثار موجود در کتابخانه
نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن ۱. نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن
معین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، به کوشش: مهدخت معین
۲. مفرد و جمع
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.
اسم مصدر ـ حاصل مصدر ۳. اسم مصدر ـ حاصل مصدر
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.
اسم جنس و معرفه، نکره ۴. اسم جنس و معرفه، نکره
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.
یادنامه پورداود ۵. یادنامه پورداود
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
تحلیل هفت پیکر نظامی ۶. تحلیل هفت پیکر نظامی
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۱ش.
تصحیح و تحقیق:
الهیات دانشنامه علایی ۷. الهیات دانشنامه علایی (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
رساله منطق ۸. رساله منطق (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد مشکوة، با تعلیق: محمد مشکوة، مصحح: محمد مشکوة
جوامع الحکایات و لوامع الروایات ۹. جوامع الحکایات و لوامع الروایات (تصحیح)
نویسنده: محمد عوفی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، اردیبهشت ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
عبهر العاشقین ۱۰. عبهر العاشقین (تصحیح)
چهار مقاله ۱۱. چهار مقاله (تصحیح و شرح لغات )
نویسنده: احمد نظامی
انتشارات زوار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، مصحح: محمد قزوینی
انتشارات جامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، مصحح: محمد قزوینی
برهان قاطع ۱۲. برهان قاطع (تعلیق و کوشش در نشر)
سرشناسه: محمد حسین بن خلف برهان
نویسنده: محمدحسین تبریزی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۷ش.، 5 جلد، با مقدمه: علی اکبر دهخدا
اشراف و نشر:
لغت نامه دهخدا ۱۳. لغت نامه دهخدا