اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منوچهر بزرگمهر
منوچهر بزرگمهر
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. ویتگنشتاین
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۱ش.
تاریخ فلسفه ۲. تاریخ فلسفه (مترجم جلد 6)
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
مترجم جلد 8: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 9 جلد
فلسفه نظری ۳. فلسفه نظری (مترجم جلد 2)
مسائل فلسفه ۴. مسائل فلسفه
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۷ش.
مسائل و نظریات فلسفه ۵. مسائل و نظریات فلسفه
کارناپ ۶. کارناپ
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۷ش.
رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود ۷. رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: دکتر یحیی مهدوی
علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌ ۸. علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌
نویسنده: برتراند راسل
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.