اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر سید حسین نصر
دکتر سید حسین نصر
دکتر سید حسین نصر
آثار موجود در کتابخانه
۱. Living Sufism
۲. Islamic science: an illustrated study
۳. Knowledge and the Sacred
۴. ‎Islam and the pliqht of modern man‬
۵. The need for a sacred science
۶. RELIGION AND THE ORDER OF NATURE
۷. Three muslim sages
۸. The heart of Islam: enduring values for humanity
۹. نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت
سرشناسه: حسین نصر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.
کتابشناسی توصیفی منابع تاریخ علوم اسلامی ۱۰. کتابشناسی توصیفی منابع تاریخ علوم اسلامی
انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، تهران، ۱۳۵۴ش.، 3 جلد
۱۱. MUHAMMAD MAN OF ALLAH
Muhammadi Trust، لندن، 1982م.
۱۲. A Young muslim s guide to the modern world
۱۳. Science and civilization in Islam
کتابشناسی توصیفی ابوریحان بیرونی ۱۴. کتابشناسی توصیفی ابوریحان بیرونی
ترجمه:
۱۵. SHIA
• SHIA، موسسه فرهنگی آرایه، تهران، 2006م.
تصحیح و تحقیق:
رساله سه اصل بانضمام منتخب مثنوی و رباعیات ۱۶. رساله سه اصل بانضمام منتخب مثنوی و رباعیات (تصحیح)
نویسنده: ملاصدرا
مولی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.
مجموعه مصنفات شیخ اشراق ۱۷. مجموعه مصنفات شیخ اشراق (مصحح جلد 3)
ویراستاری و مقدمه:
شیعه در اسلام ۱۸. شیعه در اسلام (مقدمه)
اثولوجیا ۱۹. اثولوجیا (با مقدمه انگلیسی)
مترجم: عبدالمسیح ابن ناعمه
انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، تهران، ۱۳۹۸ق. برابر ۱۳۵۶ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، با تعلیق: قاضی سعید قمی، مصحح: جلال الدین آشتیانی
لمعات الهیه ۲۰. لمعات الهیه (مقدمه)
فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی ۲۱. فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی (مقدمه)
فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی
گردآورنده: دفتر پژوهش و نشر سهروردی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: محمود موسوی
اعلام النبوة ۲۲. اعلام النبوة (مقدمه)
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی ۲۳. فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی (مقدمه)
انگلیسی - فارسی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: محمود موسوی
KITAB AL IRSHAD ۲۴. KITAB AL - IRSHAD (مقدمه)
The Book of Guidance into the Lives of the Twelve Imams
مترجم: هاوارد
• KITAB AL IRSHAD، MUHAMMADI TRUST، 1981م.
ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول ۲۵. ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول (مقدمه)
نویسنده: سلمان صفوی
مترجم: مهوش السادات علوی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
اشراف و نشر:
تاریخ فلسفه اسلامی ۲۶. تاریخ فلسفه اسلامی
سرشناسه: حسین نصر
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 3 جلد، اشراف: اولیور لیمن
۲۷. A shi ite anthology
جشن‌نامه هانری کربن ۲۸. جشن‌نامه هانری کربن
آثار ترجمه شده:
معرفت جاودان ۲۹. معرفت جاودان
مجموعه مقالات دکتر سید حسین نصر
به کوشش: سید حسن حسینی
مترجم: رضا ملیح
مهر نیوشا، تهران، ۱۳۸۶ش.، 3 جلد
سه حکیم مسلمان ۳۰. سه حکیم مسلمان
مترجم: احمد آرام
امیرکبیر، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۶۱ش.
العلوم فی الاسلام ۳۱. العلوم فی الاسلام