اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یعقوب آژند
یعقوب آژند
آثار موجود در کتابخانه
۱. حروفیه در تاریخ
سرشناسه: یعقوب آژند
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
مکتب نگارگری شیراز ۲. مکتب نگارگری شیراز
مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد ۳. مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد
مکتب نگارگری هرات ۴. مکتب نگارگری هرات
قیام شیعی سربداران ۵. قیام شیعی سربداران
نشر گستره، تهران، ۱۳۶۳ش.
ترجمه:
۶. ادبیات اسلامی هند
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
اسماعیلیان ۷. اسماعیلیان
نویسنده: برنارد لوئیس
مولی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
سیر و صور نقاشی ایران ۸. سیر و صور نقاشی ایران
مولی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: مهناز رئیس زاده
نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان ۹. نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان
نشر گستره، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
نشریات:
۱. مطالعات تاریخی (هيئت تحريريه)
همچنین نگاه کنید
مطالعات تاریخی مطالعات تاریخی (هيئت تحريريه)