اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جهانگیر میرزا قاجار
جهانگیر میرزا قاجار
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌ ۱. تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌
سرشناسه: جهانگیر میرزا
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: عباس اقبال آشتیانی
ترجمه:
ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد ۲. ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد
• آثار البلاد و اخبار العباد، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، مصحح: میر هاشم محدث