اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر احمد تفضلی
دکتر احمد تفضلی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ۱. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام
به کوشش: دکتر ژاله آموزگار
انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.
ترجمه:
۲. نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران (ترجمه و تحقیق)
سرشناسه: آرتور امانوئل کریستن سن‌
مترجم: دکتر ژاله آموزگار
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، محقق: دکتر ژاله آموزگار
مینوی خرد ۳. مینوی خرد
انتشارات توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: دکتر ژاله آموزگار
آثاری درباره دکتر احمد تفضلی:
یادنامه دکتر احمد تفضلی ۱. یادنامه دکتر احمد تفضلی
گردآورنده: دکتر علی اشرف صادقی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.