اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد امین ریاحی
محمد امین ریاحی
محمد امین ریاحی
آثار موجود در کتابخانه
۱. کسایی مروزی
زندگی، اندیشه و شعر او
انتشارات علمی، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۱ش.
سفارتنامه‌های ایران ۲. سفارتنامه‌های ایران
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
تصحیح و تحقیق:
رتبة الحیات بضمیمه رسالة الطیور ۳. رتبة الحیات (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: یوسف بن ایوب همدانی
• رتبة الحیات بضمیمه رسالة الطیور، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۲ش.
اشراف و نشر:
۴. مرصاد العباد (کوشش در نشر)
نویسنده: عبدالله نجم رازی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۴ش.