اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   امید قنبری
امید قنبری
آثار موجود در کتابخانه
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی ۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده یاد دکتر فاطمه سیاح ۲. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده یاد دکتر فاطمه سیاح
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، فروردین ۱۳۸۳ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر رضا داوری اردکانی ۳. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر رضا داوری اردکانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۸۳ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی نوش آفرین انصاری ۴. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی نوش آفرین انصاری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، تیر ۱۳۸۳ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حمید فرزام ۵. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حمید فرزام
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی ۶. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۷. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حاج ملا هادی سبزوای
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان ۸. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۸۴ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمد نخجوانی ۹. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمد نخجوانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله ۱۰. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، خرداد ۱۳۸۳ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر نصرالله پورجوادی ۱۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر نصرالله پورجوادی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، شهریور ۱۳۸۳ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی ۱۲. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۸۳ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله شیخ آقابزرگ تهرانی ۱۳. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله شیخ آقابزرگ تهرانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان ارباب کیخسرو شاهرخ ۱۴. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان ارباب کیخسرو شاهرخ
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۷ش.، 100 جلد
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم ۱۵. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵ش.، 100 جلد
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی ۱۶. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۸۴ش.
۱۷. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر عباس اقبال آشتیانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۸. زندگی نامه پرفسور سید امیرحسن عابدی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.