اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   توشیهیکو ایزوتسو
توشیهیکو ایزوتسو
آثار موجود در کتابخانه
۱. The concept of perpetual greation in Islamic mys ticism and Zen Buddhism
منطق و مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقالات تحقیقی) ۲. منطق و مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقالات تحقیقی)
۳. ‎God and man in the Koran
۴. The Structure of meaning in ethico - religiou concepts in Quran
ویراستاری و مقدمه:
اسرار الحکم ۵. اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم (مقدمه)
به کوشش: ح.م فرزاد
نویسنده: ملا هادی سبزواری
• اسرار الحکم، مولی، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای ۶. تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای (مقدمه)
آثاری درباره توشیهیکو ایزوتسو:
سخنگوی شرق و غرب ۱. سخنگوی شرق و غرب
مجموعه مقالات بزرگداشت پرفسور توشیهیکو ایزوتسو
سرشناسه: همایش‌ بزرگداشت‌ پروفسور توشیهیکو ایزوتسو (۱۳۸۰: تهران‌)
به کوشش: شهرام یوسفی فر
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.