اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد عبدالرحمن مرعشلی
محمد عبدالرحمن مرعشلی
آثار موجود در کتابخانه
القاموس المحیط ۱. القاموس المحیط
سرشناسه: محمد بن یعقوب فیروزآبادی
نویسنده: محمد فیروزآبادی
دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی، ویرایش دوم، بیروت، 1997م.، 2 جلد
ویراستاری و مقدمه:
القاموس المحیط ۲. القاموس المحیط (مقدمه)
سرشناسه: محمد بن یعقوب فیروزآبادی
نویسنده: محمد فیروزآبادی
دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی، ویرایش دوم، بیروت، 1997م.، 2 جلد