اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هرمز بوشهری پور
هرمز بوشهری پور
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
حکمت الهی ۱. حکمت الهی (تصحیح)
عام و خاص، بضمیمه شرح فصوص حکیم فارابی و قسمت روانشناسی و منطق
نویسنده: حکیم محیی الدین مهدی الهی قمشه ای
روزنه، تهران، ۱۳۷۹ش.