اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   قاسم غنی
قاسم غنی
آثار موجود در کتابخانه
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ ۱. بحث در آثار و افکار و احوال حافظ
بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس سه گانه بعلاوه...
انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمد قزوینی
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ۲. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
شاعر: عمر خیام
فرهادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: محمدعلی فروغی، به کوشش: محمدعلی فروغی، خطاط: عزت پور
تصحیح و تحقیق:
دیوان حافظ ۳. دیوان حافظ (تصحیح)
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
• دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی گرگان، قم، ۱۳۸۰ش.، مصحح: محمد قزوینی
آثاری درباره قاسم غنی:
یادداشتهای دکتر قاسم غنی ۱. یادداشتهای دکتر قاسم غنی
به کوشش: سیروس غنی
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، 8 جلد