اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
همچنین نگاه کنید
سید مصطفی خمینی سید مصطفی خمینی (برادر)
فاطمه طباطبائی فاطمه طباطبائی (همسر)
روح الله موسوی خمینی روح الله موسوی خمینی (پدر)