اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بهرام افراسیابی
بهرام افراسیابی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ جامع بهائیت ـ نوماسونی ـ ۱. تاریخ جامع بهائیت ـ نوماسونی ـ
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
قلعه پری [از کریمخان‌ تا لطفعلیخان] ۲. قلعه پری [از کریمخان‌ تا لطفعلیخان]
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر) ۳. عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر)
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.