اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی بازرگان
مهدی بازرگان
آثار موجود در کتابخانه
امام و زمان ۱. امام و زمان
تسلط بر قوه مجریه
نویسنده: جلال الدین فارسی
حقیقت، تهران، ۱۳۵۷ش.
علمی بودن مارکسیسم ۲. علمی بودن مارکسیسم
۳. توحید، طبیعت، تکامل
انتشارات قلم، تهران، ۲ش.
چهار مقاله ۴. چهار مقاله
خدا در اجتماع، انسان و خدا، اسلام جوان، خودجوشی
ویراستاری و مقدمه:
۵. شخصیت و اندیشه دکتر علی شریعتی (مقدمه)
گردآورنده: جعفر پژوم (سعیدی)
• چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.