اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کاظم موسوی
کاظم موسوی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
دیوان مرحوم حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به (کمپانی) ۱. دیوان مرحوم حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به (کمپانی) (تصحیح)
سرشناسه: محمدحسین غروی اصفهانی
شاعر: آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۲ش.