اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالحسن یغمای جندقی
ابوالحسن یغمای جندقی
ابوالحسن یغمای جندقی
آثار موجود در کتابخانه
۱. مجموعه آثار یغمای جندقی
به کوشش: سید علی آل داوود
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد، مصحح: سید علی آل داوود
سفینه مراثی ونوحه ها ۲. سفینه مراثی ونوحه ها
ابوالحسن یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او
بخش منتشر نشده آثار یغمای جَندَقی عُبیدی دیگر در دوره قاجار ۳. بخش منتشر نشده آثار یغمای جَندَقی عُبیدی دیگر در دوره قاجار
بنیاد آرمان ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: نصرت الله نوح، به کوشش: نصرت الله نوح
تصحیح و تحقیق:
دیوان حافظ ۴. دیوان حافظ (تصحیح)