اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پرویز عباسی داکانی
پرویز عباسی داکانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
کلیات بیدل ۱. کلیات بیدل (تصحیح)
سرشناسه: عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی
شاعر: عبدالقادر بیدل دهلوی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد، مصحح: اکبر بهداروند
مثنوی گلشن راز ۲. مثنوی گلشن راز (تصحیح)
شاعر: محمود شبستری
انتشارات الهام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.