اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شهاب الدین یحیی سهروردی
شهاب الدین یحیی سهروردی
آثار موجود در کتابخانه
قصه های شیخ اشراق ۱. قصه های شیخ اشراق
سرشناسه: یحیی بن حبش سهرودی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، ویراستار: جعفر مدرس صادقی
نشر مرکز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.، ویراستار: جعفر مدرس صادقی
مجموعه مصنفات شیخ اشراق ۲. مجموعه مصنفات شیخ اشراق
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد، با مقدمه: هانری کربن، مصحح: هانری کربن، مصحح جلد 3: دکتر سید حسین نصر
عقل سرخ ۳. عقل سرخ
مولی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
رسالة هیاکل النور ۴. رسالة هیاکل النور
• ثلاث رسائل و بذیله رسالة هیاکل النور، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۱ق.، محقق: احمد تویسرکانی
۵. حکمة الاشراق
آثار ترجمه شده:
ستایش و نیایش (پنج رساله از شیخ اشراق) ۶. ستایش و نیایش (پنج رساله از شیخ اشراق)