اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علیقلی بیانی
علیقلی بیانی
علیقلی بیانی
آثار موجود در کتابخانه
منطق عشق عرفانی ۱. منطق عشق عرفانی
شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
ترجمه:
۲. ماده و یاد
رهیافتی‌ به‌ رابطه‌ جسم‌ و روح‌
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: برتراند راسل
۳. تحول خلاق
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ش.
۴. پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیار
رهیافتی‌ به‌نخستین‌ داده‌های‌ وجدان‌‎
انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.