اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمدعلی خان وزیری کرمانی
احمدعلی خان وزیری کرمانی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ کرمان ۱. تاریخ کرمان
نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، مصحح: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
جغرافیای کرمان ۲. جغرافیای کرمان
• جغرافیای کرمان به ضمیمه رساله دهات کرمان، نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، با تعلیق: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، مصحح: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی