اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیت الله محمد شجاعی
آیت الله محمد شجاعی
آثار موجود در کتابخانه
بازگشت به هستی ۱. بازگشت به هستی
گردآورنده: محمدرضا کاشفی
کانون اندیشه جوان، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمدرضا کاشفی
عروج روح ۲. عروج روح
گردآورنده: محمدرضا کاشفی
کانون اندیشه جوان، تهران، ۱۳۸۳ش.
۳. معاد
شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
۴. مقالات
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
ملائکه ۵. ملائکه
گردآورنده: محمدرضا کاشفی
وثوق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
خواب و نشانه های آن ۶. خواب و نشانه های آن
گردآورنده: محمدرضا کاشفی
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: محمدرضا کاشفی