اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فریبرز خسروی
فریبرز خسروی
آثار موجود در کتابخانه
سانسور ۱. سانسور
تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم
اشراف و نشر:
دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ۲. دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (اشراف در جلد 2)
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد، ویراستار: نرگس نشاط و عباس حری ، ویراستار جلد 2: ابراهیم افشار
نشریات:
فصلنامه کتاب ۱. فصلنامه کتاب (سردبير)
نشریه سازمان استاد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
همچنین نگاه کنید
فصلنامه کتاب فصلنامه کتاب (سردبير)