اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامحسین ابراهیمی دینانی
غلامحسین ابراهیمی دینانی
غلامحسین ابراهیمی دینانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی
• قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام ۲. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
سرشناسه: غلامحسین ابراهیم دینانی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد
نیایش فیلسوف(مجموعه مقالات) ۳. نیایش فیلسوف(مجموعه مقالات)
دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۷ش.
وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی ۴. وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی
انتشار، تهران، ۱۳۶۲ش.
شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی ۵. شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی
انتشارات حکمت، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی ۶. معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی
انتشارات حکمت، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۲ش.
درخشش ابن رشد در حکمت مشاء ۷. درخشش ابن رشد در حکمت مشاء
انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۴ش.
نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو ۸. نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۶ش.
اسماء و صفات حق ۹. اسماء و صفات حق
۱۰. نفس و روح در نظر شیخ مفید
فلسفه و ساحت سخن ۱۱. فلسفه و ساحت سخن
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
۱۲. عقلانیت و معنویت
ویراستاری و مقدمه:
مجموعه رسائل کلامی و فلسفی و ملل و نحل ۱۳. مجموعه رسائل کلامی و فلسفی و ملل و نحل (مقدمه)
حکمت خاقانیه ۱۴. حکمت خاقانیه (مقدمه)
شامل یک دوره مختصر منطق، طبیعیات، الهیات
نویسنده: فاضل هندی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، مصحح: مرکز پژوهشی میراث مکتوب
احیای حکمت ۱۵. احیای حکمت (مقدمه)
سرشناسه: علیقلی بن قرچغای خان
نویسنده: علیقلی قرچغای خان
احیاء کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، محقق: فاطمه فنا، مصحح: فاطمه فنا
نشریات:
۱. اشراق (هيئت تحريريه)
فصلنامه فرهنگی دانشگاه آزاد تبریز