اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید حیدر آملی
سید حیدر آملی
آثار موجود در کتابخانه
المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم لمحیی الدین ابن العربی ۱. المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم لمحیی الدین ابن العربی
انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: هانری کربن، مصحح: هانری کربن
جامع الاسرار و منبع الانوار ۲. جامع الاسرار و منبع الانوار
• جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفة الوجود، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: عثمان اسماعیل یحیی و هانری کربن، مصحح: عثمان اسماعیل یحیی و هانری کربن
رساله نقد النقود فی معرفة الوجود ۳. رساله نقد النقود فی معرفة الوجود
• جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفة الوجود، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: عثمان اسماعیل یحیی و هانری کربن، مصحح: عثمان اسماعیل یحیی و هانری کربن
تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویلات الله العزیز المحکم ۴. تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویلات الله العزیز المحکم
آثار ترجمه شده:
ترجمه رساله نقد النقود فی معرفة الوجود ۵. ترجمه رساله نقد النقود فی معرفة الوجود
مترجم: حمید طبیبیان
• رساله نقد النقود فی معرفة الوجود، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.