اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدابراهیم آیتی
محمدابراهیم آیتی
آثار موجود در کتابخانه
مقولات و آراء مربوط به آن ۱. مقولات و آراء مربوط به آن
سرمایه سخن ۲. سرمایه سخن
نویسنده: محمد باقر سبزواری
دار الفکر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، 3 جلد، به کوشش: فاطمه بیات
ترجمه:
تاریخ یعقوبی ۳. تاریخ یعقوبی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
آئینه اسلام ۴. آئینه اسلام
شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، تهران