اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن امین
حسن امین
حسن امین
آثار موجود در کتابخانه
وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامی ۱. وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامی
مؤسسه انتشارات بعثت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
برداشتی از مشاعر ملاصدرا ۲. برداشتی از مشاعر ملاصدرا
فراهانی، تهران، ۲ش.
ارجوزه های طب سنتی ایران ۳. ارجوزه های طب سنتی ایران
دایرة المعارف ایرانشناسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
تاریخ سبزوار ۴. تاریخ سبزوار
نویسنده: علینقی امین
دایرة المعارف ایرانشناسی، تهران، ۱۳۸۲ش.
ویراستاری و مقدمه:
دیوان و دفتر اشعار الکنز گنج سخن ۵. دیوان و دفتر اشعار الکنز گنج سخن (مقدمه و تقریظ)
شاعر: محمدرضا مرعشی
دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.