اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر آقایانی چاوشی
جعفر آقایانی چاوشی
آثار موجود در کتابخانه
سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری ۱. سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری
انجمن فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
پژوهشهایی در تاریخ علم ۲. پژوهشهایی در تاریخ علم (تألیف و ویراستاری)
مقالاتی درباره تاریخ ریاضیات، نجوم، مکانیک و پزشکی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
ترجمه:
ترجمه کتاب النجارة (در هندسه عملی) ۳. ترجمه کتاب النجارة (در هندسه عملی) (مترجم متن به فرانسه و تحقیق و تصحیح)
نویسنده: ابوالوفاء محمد بن محمد بوزجانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: برنارد ویتراک
ویراستاری و مقدمه:
تحریر متوسطات ۴. تحریر متوسطات (مقدمه)
نشریات:
آینه میراث ۱. آینه میراث (ويراستار)
ویژه نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون
همچنین نگاه کنید
آینه میراث آینه میراث (ويراستار)