اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامرضا فیاضی
غلامرضا فیاضی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
منطق ۱. منطق (تعلیق)
سرشناسه: محمدرضا مظفر
مترجم: علی شیروانی
دار العلم، چاپ 12م، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد، با تعلیق: محسن غرویان
دار العلم، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد، با تعلیق: محسن غرویان
نهایة الحکمة ۲. نهایة الحکمة (تصحیح و تعلیق)
همچنین نگاه کنید
آیة الله محمدتقی مصباح یزدی آیة الله محمدتقی مصباح یزدی (استاد)