اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فرفوریوس
فرفوریوس
آثار موجود در کتابخانه
۱. Isagoge
آثار ترجمه شده:
ایساغوجی و مقولات ۲. ایساغوجی و مقولات
مترجم: دکتر محمد خوانساری
• ایساغوجی و مقولات ، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: دکتر محمد خوانساری