اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال الدین محمد دوانی
جلال الدین محمد دوانی
آثار موجود در کتابخانه
رساله شرح الزوراء ۱. رساله شرح الزوراء
• سبع رسائل، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۳ق. برابر ۱۳۸۱ش. برابر 2002م.، محقق: احمد تویسرکانی، با مقدمه: احمد تویسرکانی، با تعلیق: احمد تویسرکانی
رساله اثبات الواجب الجدیدة ۲. رساله اثبات الواجب الجدیدة
• سبع رسائل، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۳ق. برابر ۱۳۸۱ش. برابر 2002م.، محقق: احمد تویسرکانی، با مقدمه: احمد تویسرکانی، با تعلیق: احمد تویسرکانی
رساله  شرح خطبة الزوراء ۳. رساله شرح خطبة الزوراء
• سبع رسائل، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۳ق. برابر ۱۳۸۱ش. برابر 2002م.، محقق: احمد تویسرکانی، با مقدمه: احمد تویسرکانی، با تعلیق: احمد تویسرکانی
انموذج العلوم ۴. انموذج العلوم
• ثلاث رسائل و بذیله رسالة هیاکل النور، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۱ق.، محقق: احمد تویسرکانی
تفسیر سورة الکافرون ۵. تفسیر سورة الکافرون
• ثلاث رسائل و بذیله رسالة هیاکل النور، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۱ق.، محقق: احمد تویسرکانی
تهلیلیه ( شرح لا اله الا الله ) ۶. تهلیلیه ( شرح لا اله الا الله )
انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، مصحح: فرشته فریدونی فروزنده
نورالهدایه ۷. نورالهدایه
• شرح زندگانی جلال الدین دوانی بانضمام نورالهدایه ، چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۳۴ق.
رساله الزوراء ۸. رساله الزوراء
• سبع رسائل، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۳ق. برابر ۱۳۸۱ش. برابر 2002م.، محقق: احمد تویسرکانی، با مقدمه: احمد تویسرکانی، با تعلیق: احمد تویسرکانی
شواکل الحور فی شرح هیاکل النور ۹. شواکل الحور فی شرح هیاکل النور
• ثلاث رسائل و بذیله رسالة هیاکل النور، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۱ق.، محقق: احمد تویسرکانی
رساله اثبات الواجب القدیمة ۱۰. رساله اثبات الواجب القدیمة
• سبع رسائل، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۳ق. برابر ۱۳۸۱ش. برابر 2002م.، محقق: احمد تویسرکانی، با مقدمه: احمد تویسرکانی، با تعلیق: احمد تویسرکانی
حاشیة الدوانی علی شرح الشمسیة ۱۱. حاشیة الدوانی علی شرح الشمسیة
• شروح الشمسیة مجموعه حواش و تعلیقات، 2 جلد
رساله ای در تفسیر سوره اخلاص ۱۲. رساله ای در تفسیر سوره اخلاص
خلق الاعمال ۱۳. خلق الاعمال
۱۴. شرح رسالة إثبات العقل المجرد
۱۵. شرح رساله اثبات جوهر مفارق
تکثیر الفوائد و تیسیر العوائد
شرح:
رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن ۱۶. رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن
آثاری درباره جلال الدین محمد دوانی:
شرح زندگانی جلال الدین دوانی ۱. شرح زندگانی جلال الدین دوانی
فیلسوف و متکلم شهیر قرن نهم هجری
نویسنده: استاد علی دوانی
• شرح زندگانی جلال الدین دوانی بانضمام نورالهدایه ، چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۳۴ق.
همچنین نگاه کنید
مقدس اردبیلی مقدس اردبیلی (شاگرد)