اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامحسین رضا نژاد
غلامحسین رضا نژاد
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مجموعه رسائل و مقالات فلسفی ۱. مجموعه رسائل و مقالات فلسفی (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: ابوالحسن رفیعی قزوینی
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.