اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال ستاری
جلال ستاری
جلال ستاری
آثار موجود در کتابخانه
پژوهشی در قصه اصحاب کهف ۱. پژوهشی در قصه اصحاب کهف
داستان هفت خفتگان
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. حالات عشق مجنون
انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
اسطورگی و فرهیختگی (مجموعه مقالات) ۳. اسطورگی و فرهیختگی (مجموعه مقالات)
نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۸ش.
۴. پژوهشی در قصه یونس و ماهی
از مجموعه پژوهش در قصه های جاودان
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۹ش.
ترجمه:
۵. رمز پردازی آتش
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶. حکمت شرق و روان درمانی غرب
یوگا (مجموعه مقالات) ۷. یوگا (مجموعه مقالات)
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
رساله در تاریخ ادیان ۸. رساله در تاریخ ادیان