اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد تابنده
احمد تابنده
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
نسبیت و کیهانشناسی ۱. نسبیت و کیهانشناسی
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.