اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدجعفر مصفا
محمدجعفر مصفا
آثار موجود در کتابخانه
۱. رابطه
پریشان، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
پریشان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
زندگی و مسائل ۲. زندگی و مسائل
• چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۳. با پیر بلخ
کاربرد مثنوی در خودشناسی
نشر گفتار، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
انسان در اسارت فکر! ۴. انسان در اسارت فکر!
• چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۵. همه آگاهی
پریشان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
هله! ۶. هله!
(هله یعنی توجه دادن آدمیان به امری خطیر)
پریشان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
تفکر زائد ۷. تفکر زائد
• چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۹ش.
ترجمه:
حضور در هستی ۸. حضور در هستی
نشر گفتار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
شرح زندگی ۹. شرح زندگی
نشر گفتار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
شادمانی خلاق ۱۰. شادمانی خلاق
صفی علیشاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۱. فراسوی خشونت
نشر گفتار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۲. شعله حضور و مدیتیشن
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۲ش.
تعالیم کریشنامورتی ۱۳. تعالیم کریشنامورتی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۱۴. سکون و حرکت
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳ش.
نگاه در سکوت ۱۵. نگاه در سکوت
نشر گفتار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.