اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرسده لسانی
مرسده لسانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. رهایی از دانستگی
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. مرگ
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
آینده، اکنون است ۳. آینده، اکنون است
آخرین سخنان در هند
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.