اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اکبر ایرانی قمی
اکبر ایرانی قمی
اکبر ایرانی قمی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
شکوه و جاودانگی ۱. شکوه و جاودانگی
جامع التواریخ و رشیدالدین فضل الله همدانی
نویسنده: یوسف هادی
• ضمیمه آینه میراث- 30، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۲ش.
تصحیح و تحقیق:
العروة الوثقی ۲. العروة الوثقی (تعلیق و تحقیق و تصحیح)
تفسیر سورة الحمد
نویسنده: شیخ بهاء الدین عاملی
دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
فیض الدموع ۳. فیض الدموع (تصحیح و مقدمه)
شرح زندگانی و شهادت امام حسین علیه السلام با نثر فارسی فصیح و بلیغ
سرشناسه: محمد ابرهیم بن محمد مهدی بدایع نگار
نویسنده: محمدابراهیم بدایع نگار
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
شرح:
ضمیمه آینه میراث- 23 ۴. تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی (مدیر مسئول)
نویسنده: دکتر علی اشرف صادقی
• ضمیمه آینه میراث- 23، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، سردبیر: حسن رضائی باغ بیدی
نشریات:
۱. گزارش میراث (سردبير و مدیر مسئول)
آینه میراث ۲. آینه میراث (مدير مسئول)
ویژه نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون
یادداشت‌ها:
یادداشت یادبود کتابخانه از اکبر ایرانی ۱. یادداشت یادبود کتابخانه از اکبر ایرانی
همچنین نگاه کنید
گزارش میراث گزارش میراث (سردبير)
آینه میراث آینه میراث (مدير مسئول)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (مدیر عامل)
جویا جهانبخش جویا جهانبخش
جواد بشری جواد بشری