اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فاطمه بیات
فاطمه بیات
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
سرمایه سخن ۱. سرمایه سخن (کوشش در نشر)
نویسنده: محمدابراهیم آیتی، محمد باقر سبزواری
دار الفکر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، 3 جلد