اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال رفیع
جلال رفیع
آثار موجود در کتابخانه
۱. یادداشتها و رهاوردهای سفر نیویورک ... در بهشت شداد!
آمریکای‌ متمدن‌، آمریکای‌ متوحش‌
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۴ش.
۲. همراه انقلاب
با سرمقاله‌های‌ روزانه‌ اطلاعات‌ و کیهان‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
ویراستاری و مقدمه:
فضیلت های فراموش شده ۳. فضیلت های فراموش شده (مقدمه)
شرح‌ حال‌ حاج‌ آخوند ملا عباس‌ تربتی‌...
نویسنده: حسینعلی راشد
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۲ش.
انتشارات اطلاعات، چاپ 25م، تهران، ۱۳۸۶ش.