اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ناصر کاتوزیان
ناصر کاتوزیان
آثار موجود در کتابخانه
فلسفه حقوق ۱. فلسفه حقوق
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
۲. دوره مقدماتی حقوق مدنی
خانواده
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۹ش.
۳. دوره مقدماتی حقوق مدنی
اموال و مالکیت
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۴. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
انتشار، تهران، ۱۳۷۸ش.
آثاری درباره ناصر کاتوزیان:
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان ۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۸۴ش.