اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نصرالله منشی
نصرالله منشی
آثار موجود در کتابخانه
۱. کلیله و دمنه
با مقابله چاپ آقای عبدالعظیم قریب و تطبیق چندین نسخه معتبر چاپی و خطی
انتشارات علمی، تهران، ۴ خرداد ۱۳۶۸ش.، شارح اشعار عربی: جعفر سجادی