اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید خلیل خلیلیان
سید خلیل خلیلیان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
زندگی سیاسی هشتمین امام (متن‌ فشرده‌) ۱. زندگی سیاسی هشتمین امام (متن‌ فشرده‌)
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ش.
منابع فرهنگ اسلامی ۲. منابع فرهنگ اسلامی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، شهریور ۱۳۵۹ش.
خاورشناسان انگلیسی زبان ۳. خاورشناسان انگلیسی زبان
انتشارات نوید، تهران، ۱۳۴۹ش.