اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدعلی حسینی مرعشی شهرستانی
محمدعلی حسینی مرعشی شهرستانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
فی شرح باب حادی عشر ۱. فی شرح باب حادی عشر
مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۱ش.، با مقدمه: سید جعفر حسینی
گفتار رستگاران و جامع ۲. گفتار رستگاران و جامع
ترجمه شرح باب حادی عشر
مترجم: محسن صدر رضوانی
علامه، قم، ۱۴۰۳ق.